Polityka prywatności

I. Informacje wstępne

Niniejsza Polityka prywatności opisuje ogólne zasady przetwarzania danych osobowych, które są stosowane na stronie internetowej Raportu o Stanie Świata https://raportostanieswiata.pl/.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych w związku z wykorzystaniem technologii plików cookie znajdują się w Polityce plików cookie.

Raport o Stanie Świata to także odrębne strony lub profile założone na portalach społecznościowych, takich jak YouTube, Instagram, Facebook, Twitter czy Patronite. W przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą umieszczonego linka lub odnośnika będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i plików cookie. Warto każdorazowo zapoznawać się z politykami obowiązującymi w odwiedzanych serwisach internetowych.

II. Administrator

Administratorem strony internetowej https://raportostanieswiata.pl/ oraz administratorem danych osobowych użytkowników strony jest Dariusz Rosiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą RosiaQ – Usługi dla mediów, ul. Czerska 18/348, 00-732 Warszawa. Możesz skontaktować się ze mną za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: raportrosiaka@gmail.com.

III. Proces przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzam zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000, ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzam, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej przedstawiam informacje o przetwarzaniu według następującego porządku:

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych;
 2. Okres przechowywania danych osobowych;
 3. Odbiorcy danych osobowych;
 4. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 5. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych;
 6. Konsekwencje niepodania danych osobowych.

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

2. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowuję przez czas, który potrzebuję, aby osiągnąć cele, w których je zebrałem, w szczególności do momentu udzielania Ci wyczerpujących odpowiedzi, podjęcia działań zgodnie z Twoją prośbą lub do momentu, gdy wypiszesz się z usługi newsletter. Po tym czasie mogę dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia.

3. Odbiorcy danych osobowych

Podane mi dane osobowe udostępniam następującym grupom odbiorców:

 • moim współpracownikom, z którymi tworzę Raport o Stanie Świata, i którzy muszą mieć dostęp do Twoich danych, aby prawidłowo wykonać powierzone im zadania;
 • stale współpracującym ze mną podmiotom przetwarzającym, z technologii których korzystam:
  1. wykorzystywanie i utrzymanie zasobów informatycznych: serwerów poczty elektronicznej i strony internetowej (Google LLC, thecamels.org),
  2. wykorzystywanie narzędzi do prowadzenia usługi newsletter (Mailchimp).

W takim wypadku Twoje dane przekazuję na podstawie zawartych umów o powierzenie do przetwarzania danych osobowych, w których zobowiązuję moich dostawców do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa lub stosowania odpowiednich instrumentów prawnych podlegających prawu Unii Europejskiej.

4. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Co do zasady nie przekazuję Twoich danych osobowych do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wykorzystuję jednak pocztę elektroniczną Google i narzędzia internetowe, których dostawcy posiadają serwery w Stanach Zjednoczonych. Twoje dane przekażę poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy zapiszesz się do usługi newsletter, wyślesz do mnie wiadomość na adres poczty Google lub gdy zgodzisz się na wykorzystywanie internetowych narzędzi analitycznych i plików cookie służących do zbierania i analizowania informacji o ruchu na mojej stronie internetowej. W takim wypadku zapewniam odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych osobowych za pomocą instrumentów prawnych określonych w RODO, które podlegają prawu Unii Europejskiej, m.in. za pomocą standardowych klauzul umownych.

5. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

Z prawa do cofnięcia zgody możesz skorzystać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonam na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszam do kontaktu na dane kontaktowe podane poniżej w punkcie V.

Ponadto przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

6. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, abym mógł odpowiedzieć na Twoje zapytanie lub świadczyć usługę newsletter. Brak podania danych uniemożliwi mi osiągnięcie tych celów.

IV. Świadczenie usług drogą elektroniczną (newsletter)

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219, ze zm.), dalej: UŚUDE, przesyłanie treści marketingowych, w tym informacji handlowych, drogą elektroniczną wymaga zgody osoby zainteresowanej na ich otrzymywanie. Osoba taka musi ponadto wyrazić zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, który to wymóg nakładają przepisy Ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 542), dalej: PT.

Usługa newsletter polega na wysyłaniu wiadomości o charakterze informacyjnym. Podchodząc jednak ostrożnie do kwestii prawnych wynikających z przepisów UŚUDE i PT, informuję, że, aby świadczyć usługę newsletter, wymagam od użytkownika łącznego wyrażenia obydwu ww. zgód, co następuje poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej w wyznaczonym miejscu.

Jednocześnie informuję, że zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie. Można to uczynić, kontaktując się ze mną na podane niżej dane kontaktowe lub za pomocą linka wypisującego, który jest zamieszczany w każdej wiadomości wysłanej w ramach usługi newsletter. Wycofanie którejkolwiek ze zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonam na podstawie zgód przed ich wycofaniem; jednak uniemożliwi mi dalsze świadczenie usługi newsletter.

V. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe zasady ochrony prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO, UŚUDE, PT oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy kierować na adres: raportrosiaka@gmail.com lub korespondencyjnie na adres mojej firmy.

-10
+10
00:00
/
00:00